Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Witamy w “Sosnowej Osadzie”

 

UWAGA PROMOCJA !!!

 

DOM 171 mkw

 

Stara cena  566250 zł

 

Nowa cena 499000 zł

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Opis domu Willa DP — 220 mkw

 

- działka nr. 19

- Powierzch­nia działki: 1529 mkw

- Powierzch­nia domu Willa DP 220mkw

- Cena domu w sta­nie dewe­lo­per­skim: 2900zł/mkw

- Cena działki 70 zł/mkw

- Dom wol­no­sto­jący — piętrowy

- Zbu­do­wany w tech­no­lo­gii Poro­therm ( ceramika )

- Dostęp do drogi asfaltowej

- Media: woda gminna, kana­li­za­cja gminna, prąd ( pod­łą­cze­nie do gazociągu

2016 rok.)

- Ogrze­wa­nie pod­ło­gowe — pompa ciepła

- Kuch­nia otwarta na salon

- Liczba pokoi: 5+duży salon z kominkiem

- liczba łazie­nek: 2+1 w sypialni

- Teren ogro­dzony, zago­spo­da­ro­wany ( posiana trawa, zasa­dzone tuje)

- Garaż: 2– sta­no­wi­skowy z auto­ma­tyczną bramą

- Cen­tralny odkurzacz

- Poło­że­nie: Cier­pice k. Toru­nia — 5km od gra­nic Toru­nia, ok 400m od drogi krajowej

A10– dojazd do pose­sji drogą asfaltową.

- Dom oto­czony dookoła lasem sosnowym.

- w pobliżu szkoła, przed­szkole, dwo­rzec PKP, Kościół.

UWAGA:

Powy­żej opi­sany dom jest gotowy do natych­mia­sto­wego zamiesz­ka­nia. Wymaga tylko

drob­nych prac wykończeniowych.

Cena osta­teczna do uzgod­nie­nia po oso­bi­stym obej­rze­niu przez zainteresowanego.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje: 692–482-075

—————————————————————————————————————

 Opis domu: Willa MP 171 mkw

 

- Działka nr 24

- Powierzch­nia działki: 1005 m2  (w kształ­cie prostokąta)

- Powierzch­nia domu: 171,35 m2

- Cena domu w sta­nie dewe­lo­per­skim: 2900 zł/m2

- Cena działki 70 zł/m2

- Dom wol­no­sto­jący – piętrowy

- Zbu­do­wany w tech­no­lo­gii Poro­therm (ceramika)

- Dostęp do drogi asfaltowej

- Media: woda gminna, kana­li­za­cja gminna, prąd (pod­łą­cze­nie do

gazo­ciągu — w 2016r.)

- Ogrze­wa­nie: podłogowe

- Kuch­nia otwarta na salon

- Liczba pokoi :  5

- Liczba łazie­nek:  2 + 1 w sypialni

- Teren ogrodzony

- Garaż: 2 – sta­no­wi­skowy, z auto­ma­tyczną bramą podnoszoną

- Cen­tralny odkurzacz

- Poło­że­nie: Cier­pice – 5 km od gra­nic Toru­nia, ok. 400 m od drogi kra­jo­wej A10 – dojazd

drogą asfal­tową

- Oto­czony dookoła lasem sosnowym

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje: 692 482 075

 

UWAGA PROMOCJA !!!

 

DOM 171 mkw

 

Stara cena  566250 zł

 

Nowa cena 499000 zł

 

 ———————————————————————————————————–

Sprze­dam uzbro­jone działki budow­lane w miej­sco­wo­ści Cier­pice k. Toru­nia

 - Działki objęte miej­sco­wym pla­nem zago­spo­da­ro­wa­nia przestrzennego

- Działki budow­lane o powierzchni 800‑1200 m2 – cena 80 zł/m2

- Każda działka uzbro­jona – kana­li­za­cja, woda, prąd, (prze­wi­dy­wany gaz w 2016r.)

- Poło­że­nie: – 5 km od gra­nic admi­ni­stra­cyj­nych Torunia,

ok. 400 m od drogi kra­jo­wej A10 – dojazd drogą asfaltową.

- Działki oto­czone lasem sosnowym.

- Bar­dzo dobry teren do budowy – grunt piaszczysty

 UWAGAOKAZJA

 

Działka numer 31 i 32 łącznie o powierzchni 2133 mkw 

 

- cena 50zł/mkw

 

Kon­takt: 692 482 075

 

————————————————————————————————————

Wielu z nas  myśli o skrawku swo­jej ziemi, kom­for­cie jaki pły­nie z miesz­ka­nia w domu jed­no­ro­dzin­nym z ogro­dem. Miej­scu odda­lo­nym od zgiełku mia­sta, gdzie widok z okien zachę­cał by do aktyw­nego wypo­czynku, zapra­sza­jąc nas na spa­cery i wycieczki rowerowe.

Prze­szkodą w zisz­cze­niu tych marzeń oka­zuje się strach przed wyjaz­dem z mia­sta, odsu­nię­ciem od spraw bie­żą­cych i innymi licz­nymi pro­ble­mami zwią­za­nymi z uciąż­li­wymi dojaz­dami. Tak nie musi być jeśli wybie­rzemy odpo­wied­nią loka­li­za­cje dla naszego wyma­rzo­nego domu.
Sosnowa Osada jest wła­śnie tym miej­scem!
Odda­lona od gra­nic Toru­nia zale­d­wie o 4 km. czyli ok. 5min podróży samochodem.

Wysoki kom­fort życia i bez­pie­czeń­stwo zapew­nią Pań­stwu nowo­cze­sne zabu­do­wa­nia jed­no­ro­dzinne i wyso­kiej klasy roz­wią­za­nia archi­tek­to­niczne na tere­nie ogro­dzo­nym z zewnątrz.

                       *                              *